सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना

Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

  प्रकाशित मिती:मंसिर १६, २०७७  बोलपत्र बुझाउने मिति:पुस १, २०७७
 Attachment: Website_notice_of_Senior_Loader_Operator_mJh3qib.pdf

Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

495

Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

अन्य सूचनाहरू

 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ २७, २०७७
 Pre Heater Fan Shaft आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: माघ १९, २०७७ - फागुन ३, २०७७
 L.T. APFC Auto/Manual Panel with Capacitor Bank आपुर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: माघ १९, २०७७ - फागुन १९, २०७७
 Mineral Gypsum आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ १३, २०७७
 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ ३, २०७७
 Lubricants आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ ३, २०७७
 Eccentric Shaft as Drawing No. HCIL-1010 आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: माघ ४, २०७७ - माघ १९, २०७७
 Engine Oil SAE 15 W 40 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस २९, २०७७
 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ १, २०७७
 cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: पुस १६, २०७७ - माघ १, २०७७
 Supply, Deliveryof Spherical Roller Bearing आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: पुस १४, २०७७ - पुस २७, २०७७
 Weighing Metal आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: पुस १३, २०७७ - पुस २७, २०७७
 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस ९, २०७७
 Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: पुस ८, २०७७
 Slotted Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: पुस ३, २०७७ - पुस १७, २०७७
 साबुनको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: पुस ३, २०७७ - पुस १७, २०७७
 सिमेन्ट को बिक्रि मूल्य सम्बन्धी सूचना
 Brick Lining कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: पुस १, २०७७ - पुस १५, २०७७
 Lubricants आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस १, २०७७ - पुस १५, २०७७
 Brick Holder. आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: मंसिर २६, २०७७ - पुस १०, २०७७
 Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: मंसिर २४, २०७७ - पुस ८, २०७७
 Diesel Generator भाडामा लिने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर २३, २०७७ - पुस ७, २०७७
 Total Station Set र Prism Set आपूर्तिको पूनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: मंसिर १७, २०७७ - पुस १, २०७७
 Non-coking Coal आपूर्ति कार्यको पूनः बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १७, २०७७ - पुस १७, २०७७
 Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १७, २०७७ - पुस १, २०७७
 Transmission Roller Chain सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - मंसिर ३०, २०७७
 R.A.B.H.Clamp (315*292) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - मंसिर ३०, २०७७
 Refractory Bricks आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - पुस १६, २०७७
 पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १०, २०७७ - मंसिर २५, २०७७
 साबुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १०, २०७७ - मंसिर २४, २०७७
 Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्य
मिती: कात्तिक २८, २०७७
 Insulation Brick सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: कात्तिक २८, २०७७ - मंसिर १२, २०७७
 Diesel Generator Set आपूर्ति कार्य
मिती: कात्तिक २८, २०७७ - मंसिर २८, २०७७
 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: कात्तिक २७, २०७७ - मंसिर ११, २०७७
 Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: कात्तिक २६, २०७७ - मंसिर १०, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: कात्तिक १९, २०७७ - कात्तिक २५, २०७७
 Rubber conveyor Belt वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक १४, २०७७ - मंसिर १४, २०७७
 Servogem EP2 Grease or Equivalent आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक ४, २०७७ - कात्तिक १८, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक ४, २०७७ - कात्तिक १८, २०७७
 Bucket Elevator आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक ३, २०७७ - कात्तिक १७, २०७७
 Biometric Attendance System खरिद÷आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्य
मिती: कात्तिक २, २०७७ - कात्तिक १७, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ३०, २०७७ - कात्तिक १४, २०७७
 उद्योगका कर्मचारीहरुलाई कार्यालयस्थल लामसुरे सम्म ल्याउन र तोकिएको स्थान सम्म पु¥याउने कार्यको लागि आवश्यक Staff Pickup २ (दुई) वर्षको लागि सन्चालन गर्ने कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज २८, २०७७ - कात्तिक २८, २०७७
 दक्ष तथा अदक्ष कामदार खरिद÷आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज २५, २०७७ - कात्तिक २५, २०७७
 D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: असोज २०, २०७७ - कात्तिक ४, २०७७
 Manual Chain Hoist and Lever वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज २१, २०७७ - कात्तिक २१, २०७७
 Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्य
मिती: असोज २०, २०७७ - कात्तिक ४, २०७७
 Tyre Tube आपूर्ति कार्य
मिती: असोज १८, २०७७
 Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज १६, २०७७ - कात्तिक २, २०७७
 Non - Coking Coal आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज १६, २०७७ - कात्तिक १६, २०७७
 उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको खानीको क्रशर वाट १०००० मे.टन चुनढुंगा ढुवानी÷आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज १६, २०७७ - कात्तिक १६, २०७७
 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: असोज १३, २०७७ - असोज २७, २०७७
 Bucket Elevator सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: असोज ८, २०७७ - असोज २२, २०७७
 शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ८, २०७७ - असोज २३, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ६, २०७७ - असोज १९, २०७७
 Manual Chain Hoist & Lever आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: असोज ५, २०७७ - असोज १९, २०७७
 D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: भदौ २४, २०७७ - असोज ७, २०७७
 Crusher Hammer आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: भदौ १८, २०७७ - असोज १, २०७७
 Reduction Gear Box आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: जेठ २८, २०७७ - असार १०, २०७७
 EN- 8 Round Bar, S.S. sheets & Strips आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: जेठ २८, २०७७ - असार १०, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु निर्धारित समयमा नै दर्ता तथा खोलिने वारे सूचना ।
मिती: जेठ २७, २०७७
 १ थान H.T. Motor मर्मत सम्वन्धी सूचना ।
मिती: जेठ २५, २०७७ - असार ७, २०७७
 4000 Mt. Iron Ore आपुर्ति कार्य सम्बन्धी पूनःबिधुतिय बोलपत्र आह्वान सूचना
मिती: जेठ २, २०७७ - जेठ १६, २०७७
 व्याट्रि कन्टेनर, स्ट्याण्ट तथा कनेक्टर सहित २ भोल्ट, २०० ए.एच.को लिड एसिड व्याट्रि आपूर्ति, जडानी तथा संचालन कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: जेठ १६, २०७७ - असार १४, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना ।
मिती: जेठ १४, २०७७
 पुन म्याद थप सम्बन्धि सूचना
मिती: जेठ १४, २०७७
 वोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धी सूचना !
मिती: जेठ १२, २०७७
 पुन म्याद थप गरिएको सूचना
मिती: बैशाख ३०, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना ।
मिती: बैशाख ३०, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना ।
मिती: बैशाख ५, २०७७
 पुन म्याद थप गरिएको सूचना
मिती: बैशाख ५, २०७७
 म्याद थप गरिएको सूचना ।
मिती: चैत १८, २०७६
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।
मिती: चैत १८, २०७६
 Brick Lining कार्य ३० मिटर
मिती: चैत ७, २०७६ - बैशाख ७, २०७७
 Industrial Inkjet Printing Ink आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान
मिती: चैत ६, २०७६ - चैत २०, २०७६
 सूचना
मिती: चैत ६, २०७६
 पुनः Carbon Brush (नमुना अनुसार को) आपुर्ति कार्य
मिती: चैत ५, २०७६ - चैत ११, २०७६
 Fire Cement 60% आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ३०, २०७६ - चैत ६, २०७६
 ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको बोरा लोडिड्ड कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: फागुन २४, २०७६ - फागुन २८, २०७६
 L.T. APFC Auto/Manual Panel with Capacitor Bank आपुर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: फागुन १९, २०७६ - चैत १९, २०७६
 Industrial Gear Oil ISO- 320 आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: फागुन १६, २०७६ - फागुन २२, २०७६
 ७००० मेट्रिक टन Non - Coking Coal आपुर्ति कार्य सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन १४, २०७६ - चैत १४, २०७६
 Supporting Roller सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन १४, २०७६ - फागुन २८, २०७६
 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: फागुन १४, २०७६ - फागुन २९, २०७६
 Motor with Gear Box सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन १४, २०७६ - फागुन २०, २०७६
 Engine Oil SAE 30 आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन १२, २०७६ - फागुन २७, २०७६
 Enamel Cupper Wire सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन १२, २०७६ - फागुन २७, २०७६
 Lubricants आपुर्ति कार्य सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र प्रस्ताब आह्वान सूचना
मिती: फागुन ९, २०७६ - फागुन २८, २०७६
 Hydraulic Oil 10W आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ९, २०७६ - फागुन २३, २०७६
 Stain Less Steel Strip सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन ८, २०७६ - फागुन १४, २०७६
 Industrial Bearings, Housing and Adopter Sleeves वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: फागुन ७, २०७६ - चैत ७, २०७६
 Stteped Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन ६, २०७६ - फागुन २०, २०७६
 Eccentric Shaft as Drawing No. HCIL-1010 आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: फागुन ५, २०७६ - फागुन १९, २०७६
 ६००० मिटर Poplin Cloth आपुर्ति कार्य
मिती: फागुन ३, २०७६ - फागुन ११, २०७६
 Alumina Castable 60% आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ३, २०७६ - फागुन १९, २०७६
 Carbon Brush (नमुना अनुसारको ) आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ३, २०७६ - फागुन १९, २०७६
 २० लाख बोरा सिमेन्ट कारखानास्थल लामसुरे बाट ट्रक, टिपर, ट्रयाक्टर आदिमा चांग (छली) मिलाएर लोड गर्ने तथा प्याकिंग प्लान्टमा पोखिएको सिमेन्ट रिचार्ज र धुलो सरसफाई गर्ने कार्य
मिती: माघ २६, २०७६ - फागुन २७, २०७६
 ३८० केजी सेप्लाटिन KG-10 HMF Grease or Equivalent आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ६, २०७६
 Leather Hand Gloves (half Size) as per sample- 5630 Pairs आपूर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ७, २०७६
 ५० के जी सिमेन्ट प्याक भएको बोरा लोडिङ्ग कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ६, २०७६
 Table Linner आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ६, २०७६
 Grate Bar सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: माघ १७, २०७६ - माघ २३, २०७६
 Supply and Delivery of Motor with Gear Box
मिती: माघ १२, २०७६ - माघ २६, २०७६
 ५००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल आपूर्ति कार्य
मिती: माघ १२, २०७६ - फागुन १३, २०७६
 Grease EP-2 (Servo-gem or Equivalent) आपुर्ति कार्य
मिती: माघ १०, २०७६ - माघ २४, २०७६
 ६ हजार मिटर पोप्लिन कपडा आपुर्ति कार्य (नमुना अनुसार को )
मिती: माघ १०, २०७६ - माघ २४, २०७६
 Stepped Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: माघ ८, २०७६ - माघ १२, २०७६
 Pressure Differential Transmitter आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: माघ ८, २०७६ - माघ २२, २०७६
 Supply and Deliver of 4000 MT. Iron Ore
मिती: माघ ७, २०७६ - फागुन ८, २०७६
 Stainless Steel Strip आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: माघ १, २०७६ - माघ १५, २०७६
 लाइनिङ्ग प्लेट CE-155 आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: पुस २५, २०७६ - माघ १०, २०७६
 Tyre Tube With Flap सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस १७, २०७६ - पुस २३, २०७६
 P.P. Woven Bags आपूर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस १६, २०७६ - माघ १७, २०७६
 ग्रेट बार, HCIL-67 आपुर्ति कार्य
मिती: पुस १६, २०७६ - माघ १, २०७६
 पुनः स्टेप लाइनिङ्ग प्लेट तथा सोल्डर सिइ–१३५ आपुर्ति कार्य
मिती: पुस १६, २०७६ - पुस २१, २०७६
 ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको बोरा लोडिङ कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: पुस १, २०७६ - पुस ७, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर ५, २०७६ - मंसिर ११, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर ५, २०७६ - मंसिर ११, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक २६, २०७६ - मंसिर २, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ६, २०७६ - असोज १२, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ६, २०७६ - असोज १२, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २२, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २३, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २४, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २४, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २३, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २४, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ ११, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १२, २०७६ - भदौ १६, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६ - भदौ १६, २०७६
 सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ ५, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ ५, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६ - भदौ ७, २०७६
 बिक्री निर्देशिका
मिती: भदौ १०, २०७६