डाउनलोड

अन्य फाइलहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक डाउनलोड
नियमवाली- हेटौडा सीमेंट  डाउनलोड
प्रबन्ध पत्र  डाउनलोड
कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५५  डाउनलोड
हेटौंडा सेमेन्ट ब्रोशर 2073  डाउनलोड
आर्थिक प्रसासन नियमवाली २०४५  डाउनलोड
वित्तीय स्थिति  डाउनलोड
कर्मचारी सुची साउन २०७५ डाउनलोड उपलब्ध छैन
ठेगानाको साथ सम्झौता सूची  डाउनलोड