सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL माघ २७, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Eccentric Shaft as Drawing No. HCIL-1010 आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None माघ ४, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना procurement Department of HCIL माघ १, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना Procurement Department, Hetauda Cement Industries Limited, Hetauda-9 पुस ८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Brick Lining कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal पुस १, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Lubricants आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना None सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना Procurement Department, HCIL मंसिर २४, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries मंसिर १७, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Transmission Roller Chain सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना hetauda cement industries मंसिर १६, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१० R.A.B.H.Clamp (315*292) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries मंसिर १६, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
११ Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Makawanpur मंसिर १६, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१२ साबुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal मंसिर १०, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१३ Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL कात्तिक २८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१४ Insulation Brick सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries, Lamsure-9 कात्तिक २८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१५ Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries, Lamsure-9 कात्तिक २६, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१६ Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना Central Office, Hetauda Cement Industries Limited, Hetauda-9, Makwanpur कात्तिक १९, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१७ Bucket Elevator आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal कात्तिक ३, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१८ Biometric Attendance System खरिद÷आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्य Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure कात्तिक २, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१९ Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure असोज ३०, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
२० D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None असोज २०, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड