सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL कात्तिक २८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Insulation Brick सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries, Lamsure-9 कात्तिक २८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries, Lamsure-9 कात्तिक २६, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना Central Office, Hetauda Cement Industries Limited, Hetauda-9, Makwanpur कात्तिक १९, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Bucket Elevator आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal कात्तिक ३, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Biometric Attendance System खरिद÷आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्य Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure कात्तिक २, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure असोज ३०, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None असोज २०, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१० Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None असोज १३, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
११ Bucket Elevator सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना hetauda cement industries असोज ८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१२ शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department, HCIL असोज ८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१३ Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना None असोज ५, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र डाउनलोड उपलब्ध छैन
१४ Manual Chain Hoist & Lever आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना Hetauda Cement Industries, Lamsure असोज ५, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१५ D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None भदौ २४, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१६ Crusher Hammer आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None भदौ १८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१७ Reduction Gear Box आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda-9, Lamsure जेठ २८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१८ EN- 8 Round Bar, S.S. sheets & Strips आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda-9, Lamsure जेठ २८, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
१९ १ थान H.T. Motor मर्मत सम्वन्धी सूचना । Hetauda Cement Industry Ltd. Hetauda 9 Makawanapur जेठ २५, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड
२० Industrial Inkjet Printing Ink आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान None चैत ६, २०७६ सिलबन्दी दरभाउपत्र  डाउनलोड