स्थानीय बोलपत्र सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
Grease EP-2 (Servo-gem or Equivalent) आपुर्ति कार्य Procurement Department, Hetauda Cement Industries Limited माघ १०, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
६ हजार मिटर पोप्लिन कपडा आपुर्ति कार्य (नमुना अनुसार को ) Procurement Department, Hetauda Cement Industries Limited माघ १०, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
Stainless Steel Strip आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना Procurement Department, Hetauda Cement Industries Limited माघ १, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
लाइनिङ्ग प्लेट CE-155 आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना Procurement Department, Hetauda Cement Industries Ltd. पुस २५, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
Tyre Tube With Flap सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda -9, lamsure पुस १७, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
ग्रेट बार, HCIL-67 आपुर्ति कार्य Procurement Department, Hetauda Cement Industries Ltd. पुस १६, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
पुनः स्टेप लाइनिङ्ग प्लेट तथा सोल्डर सिइ–१३५ आपुर्ति कार्य Procurement Dept. Hetauda Cement Ind Ltd. पुस १६, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड
५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको बोरा लोडिङ कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना Procurement Department, Hetauda Cement Ind. Ltd. पुस १, २०७६ स्थानीय बोलपत्र  डाउनलोड