e-Bidding सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
L.T. APFC Auto/Manual Panel with Capacitor Bank आपुर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना ! None माघ १९, २०७७ e-Bidding  डाउनलोड
Diesel Generator Set आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL कात्तिक २८, २०७७ e-Bidding  डाउनलोड
Rubber conveyor Belt वोलपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of Hetauda Cement कात्तिक १४, २०७७ e-Bidding  डाउनलोड
Manual Chain Hoist and Lever वोलपत्र आव्हानको सूचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal असोज २१, २०७७ e-Bidding  डाउनलोड
Non - Coking Coal आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal असोज १६, २०७७ e-Bidding  डाउनलोड
उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको खानीको क्रशर वाट १०००० मे.टन चुनढुंगा ढुवानी÷आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना Hetauda-9, Lamsure, Makawanpur असोज १६, २०७७ e-Bidding  डाउनलोड
Brick Lining कार्य ३० मिटर Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal चैत ७, २०७६ e-Bidding  डाउनलोड
L.T. APFC Auto/Manual Panel with Capacitor Bank आपुर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना ! Hetauda Cement Industry Ltd. Procurement Department फागुन १९, २०७६ e-Bidding  डाउनलोड
Industrial Bearings, Housing and Adopter Sleeves वोलपत्र आव्हानको सूचना Hetauda Cement Industries Ltd. Procurement Department फागुन ७, २०७६ e-Bidding  डाउनलोड