सम्पूर्ण सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
Servogem EP2 Grease or Equivalent आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL कात्तिक ४, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department, of HCIL कात्तिक ४, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL, Hetauda असोज २०, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
Tyre Tube आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL, Hetauda असोज १८, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु निर्धारित समयमा नै दर्ता तथा खोलिने वारे सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
पुन म्याद थप सम्बन्धि सूचना None सम्पूर्ण डाउनलोड उपलब्ध छैन
वोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धी सूचना ! None सम्पूर्ण  डाउनलोड
पुन म्याद थप गरिएको सूचना None सम्पूर्ण डाउनलोड उपलब्ध छैन
१० वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
११ वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
१२ पुन म्याद थप गरिएको सूचना None सम्पूर्ण डाउनलोड उपलब्ध छैन
१३ म्याद थप गरिएको सूचना । None सम्पूर्ण डाउनलोड उपलब्ध छैन
१४ वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
१५ सूचना None सम्पूर्ण  डाउनलोड
१६ ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको बोरा लोडिड्ड कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना hetauda cement industries limited फागुन २४, २०७६ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१७ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda, Nepal सम्पूर्ण  डाउनलोड
१८ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda, Nepal सम्पूर्ण  डाउनलोड
१९ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda, Nepal सम्पूर्ण  डाउनलोड
२० सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Hetauda, Nepal सम्पूर्ण  डाउनलोड