सम्पूर्ण सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL सम्पूर्ण  डाउनलोड
Lubricants आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL सम्पूर्ण  डाउनलोड
Engine Oil SAE 15 W 40 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना None सम्पूर्ण  डाउनलोड
cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना None पुस १६, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
Supply, Deliveryof Spherical Roller Bearing आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal पुस १४, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL सम्पूर्ण  डाउनलोड
Slotted Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda Cement Industries पुस ३, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
साबुनको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda cement Industries पुस ३, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
सिमेन्ट को बिक्रि मूल्य सम्बन्धी सूचना None सम्पूर्ण  डाउनलोड
१० Diesel Generator भाडामा लिने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना Hetauda cement Industries मंसिर २३, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
११ Total Station Set र Prism Set आपूर्तिको पूनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure मंसिर १७, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१२ पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना hetauda-9, Makawanpur मंसिर १०, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१३ Servogem EP2 Grease or Equivalent आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL कात्तिक ४, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१४ Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department, of HCIL कात्तिक ४, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१५ Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL, Hetauda असोज २०, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१६ Tyre Tube आपूर्ति कार्य Procurement Department, HCIL, Hetauda असोज १८, २०७७ सम्पूर्ण  डाउनलोड
१७ वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु निर्धारित समयमा नै दर्ता तथा खोलिने वारे सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
१८ वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना । None सम्पूर्ण  डाउनलोड
१९ पुन म्याद थप सम्बन्धि सूचना None सम्पूर्ण डाउनलोड उपलब्ध छैन
२० वोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धी सूचना ! None सम्पूर्ण  डाउनलोड